010-179 08 00 info@novorent.se

Så här går det till

En trygg samarbetspartner som är med dig hela vägen 

 

Att hyra en modulär byggnad som är byggd med industriell byggteknik är mycket enklare än att bygga traditionellt. Dessutom kan allt vara klart inom bara några veckor. Vi har gjort detta många gånger och vägleder dig genom hela processen. Du vet vad ni behöver och vi kan våra modulsystem. Tillsammans formar vi den bästa lokallösningen för dina behov.

1. Behovsanalys   

Tillsammans går vi igenom ert behov och förutsättningar som underlag för en förfrågan eller en förslagshandling. Vad behöver verksamheten? Var ska husen placeras? Vilka är markförhållandena? Var ska installationer som VA, el, värme, larm och bredband anslutas? Hur länge behöver ni lokalerna? Vi bidrar gärna med tips eller utformar lösningsförslag som vi diskuterar med varandra tills ni är nöjda. Om det gäller en offentlig upphandling måste det mesta anges redan i förfrågan och det finns också mycket annat att tänka på. För mer information se sidan Inför offentlig upphandling.

2. Offert och beställning

Baserat på er förfrågan eller det lösningsförslag som vi kommit fram till lämnar vi en offert med fast pris på etablering och hyra. Om ni är nöjda godkänner ni offerten.

3. Projektering och planering

Ett hyresavtal upprättas och signeras av båda parter. Vi projekterar mer i detalj och upprättar handlingar som underlag för er bygglovsansökan. Efter ett gemensamt startmöte gör vi en tidplan för alla arbeten som ska utföras. 

Ni planerar er inflyttning och beställer den inredning som ni vill ha.

4. Etablering

Ni ombesörjer de markarbeten som krävs med underlag från oss. Vi bygger en grund och ställer modulerna på plats, kopplar ihop dem och ansluter el, VA och andra installationer. Därefter behöver vi några veckor på oss för att färdigställa och göra de eventuella anpassningar som krävs för att lokalen ska bli helt inflyttningsklar.

Vi utför egenkontroller och upprättar underlag för ett slutintyg.

5. Inflyttning och hyrestid

I samband med inflyttningssynen går vi tillsammans igenom handhavande och skötsel av lokalerna.

Under hyrestiden svarar vi för att byggnaden fungerar som den ska. Löpande och periodiskt underhåll ingår i hyran. Vi genomför bland annat årlig byggöversyn och åtgärdar det som behövs för att säkerställa modulernas funktion. Vi kontrollerar ventilationen och byter regelbundet luftfilter för att säkerställa ett bra inomhusklimat. Om något fel uppstår kontaktar ni vårt servicecenter som ser till att det åtgärdas. 

Vanlig fastighetsskötsel som exempelvis snöröjning, halkbekämpning, rensning av hängrännor, byten av ljuskällor är ert ansvar.

6. Avetablering

När behovet av lokalerna upphör säger ni upp hyresavtalet skriftligen enligt hyresvillkoren.

Ni tömmer lokalerna varefter vi genomför en gemensam utflyttningssyn och definierar ansvar för eventuella fel. Därefter behöver vi lite tid på oss att iordningsställa modulerna före vi avvecklar dem och kör dem till lagerdepå i väntan på att återanvändas hos nästa kund.

Novorent