010-179 08 00 info@novorent.se

REGELEFTERLEVNAD – OM DET SKA BLI RÄTT

Regelefterlevnad

Vi vill göra det svåra enkelt genom att lyfta fram områden som vi med vår erfarenhetsbaserade kunskap vet kan vara en utmaning med hänsyn till att leverera en modulbyggnad som uppfyller kraven i nu gällande BBR 29. 

Branschen för uthyrning av moduler har funnits länge. På svenska marknaden finns moduler som har tillverkats från slutet av 90-talet fram till idag. Merparten är äldre, moduler av sin tid – projekterade och tillverkade enligt då gällande regler och krav, före BBR 29 trädde i kraft.

Boverkets byggregler har sen 2011 uppdaterats 12 gånger (BBR18 – BBR29), hur många gånger har modulerna ni funderar på att upphandla uppgraderats? Genom att verifiera att ställda krav efterlevs säkerställer ni att era nya tillfälliga lokaler uppfyller såväl era behov som myndigheternas aktuella krav!  

Fördelar med regelefterlevnad

Med regelefterlevnad säkerställer ni en trygg, tillgänglig och hållbar miljö för alla som vistas i lokalerna.

Så som att valt modulsystem möter krav på tillgänglighet och att säkerhet samt brandskydd fungerar som förväntat även om olyckan är framme!  

Ett bra inomhusklimat med rätt luftkvalitet och god akustik minskar även risken för allergier samt buller från installationer som kan skapa negativ stress. 

Stort dagsljus insläpp och bra belysning bidrar också till god arbetsmiljö och trivsel. 

Ytterligare en viktig fördel är att ett bra termiskt klimat och en välisolerad samt tät byggnad ger jämn temperatur i hela lokalen och låga driftkostnader.

Utmaningar

Av erfarenhet vet vi att det kan finnas utmaningar med att leverera en modulbyggnad som i sin helhet uppfyller kraven i BBR 29.

Orsaker  till detta kan vara flera, till exempel att regler förändras över tid och kan ha skärpts sedan ett modulsystem utvecklades och modulerna tillverkades. 

Modulsystemet kan även vara framtaget och projekterat för en typ av verksamhet men används till en annan.

Det är inte alltid modulerna anpassas till kraven i det aktuella projektet eller att etablering utförs på rätt sätt med hänsyn till aktuella krav. 

Inför upphandling 

Tänk på att utforma förfrågningsunderlaget för modulbyggnader med fokus på områden och krav som kan vara en utmaning!

Verifiera det vinnande anbudet mot era ställda krav innan tilldelning av projektet!

På så sätt minskar risken för överklaganden i er inköpsprocess vid LOU upphandlingar, vilket kan vara tidskrävande. Samtidigt säkerställer ni upphandling av en säker modulbyggnad med bra tillgänglighet, inomhusklimat och energihushållning.

Frågor & Svar

Vi har sammanställt vanligt förekommande frågor & svar avseende regelefterlevnad inom tillgänglighet, brand, inomhusmiljö samt termiskt klimat & energi.

I guiden lyfter vi även fram de avsnitt i BBR 29, som vi med vår erfarenhetsbaserade kunskap om modulbyggnader vet kan vara en utmaning att möta.

Länk till guiden finns under respektive avsnitt nedan.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om allas lika möjlighet till utbildning, arbete etc.  

Tillgänglighet i byggnader är en viktig aspekt för att säkerställa att alla människor, oavsett funktionsförmåga, kan använda och ta sig runt i byggnader på ett smidigt sätt. Reglerna gäller oavsett om byggnaden är tillfällig eller permanent. 

Läs mer om frågor och svar avseende tillgänglighet i modulbyggnad  i vår guide.

Läs mer här >> 

Brandsäkerhet

Genom att prioritera säkerhet för brand skapas en säkrare miljö och den övergripande risken för brandrelaterade olyckor och nödsituationer minskar.

Brandsäkerhet är av avgörande betydelse av flera skäl såsom skydd av liv och egendom, men även skydd av miljön eftersom bränder kan frigöra giftiga gaser, föroreningar och förstörelse av naturliga livsmiljöer.

I vår guide kan ni läsa mer om viktiga aspekter och vanliga frågor och svar, att tänka på vid brandskydd av modulbyggnader. 

Läs mer här >> 

Inomhusmiljö

God luftkvalitet, bra akustik med låga ljudnivåer och bra belysning. Inomhusmiljön har stor betydelse för inlärningsförmåga, hälsa och välbefinnande.

För personer med astma, allergier eller annan överkänslighet är det särskilt viktigt att skapa en miljö där de trivs och mår bra. 

För god luftkvalitet är det viktigt att ventilationssystemet anpassas för aktuell verksamhet. Med rätt tilluftsdon samt rätt kapacitet på ventilationsaggregat bibehålls även en god ljudkomfort.​ 

Höga ljudnivåer och buller skapar stress och påverkar hälsa och välbefinnande negativt hos både barn och vuxna. 

I vår Guide kan ni läsa mer om olika aspekter som påverkar inomhusmiljön i en modulbyggnad. 

Läs mer här >> 

Termiskt klimat & Energi

Termiskt klimat består av två parametrar. Dels termisk komfort för personer som vistas i byggnaden dvs. hur vi människor upplever temperatur och drag i ett utrymme. Dels hur byggnaden påverkas av det termiska klimatet.

Byggnader ska utformas så att de kan upprätthålla en temperatur inomhus som fungerar för den avsedda användningen. Det ställer krav på utformningen av klimatskalsdelar som ytterväggar. Det ställer också krav på installationer som kan behövas för att tillföra värme eller kyla.

Med en modulbyggnad som har ett bra klimatskal och energieffektiva installationer minskar driftkostnaden under hyrestiden väsentligt.

Även behovet av installerad effekt till byggnaden minskar. Vilket idag kan vara en utmaning, inte minst i våra storstadsregioner.                  

Läs mer här >> 

Novorent